Главная Хабарҳо аз www.adliya.tjЧорум Форуми Миллӣ Оид Ба Волоияти Қонун Баргузор Гардид
Чорум Форуми Миллӣ Оид Ба Волоияти Қонун Баргузор Гардид

Чорум Форуми Миллӣ Оид Ба Волоияти Қонун Баргузор Гардид

Дар асоси Нақшаи баргузории чорабиниҳои илмӣ ва илмӣ-техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2018, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 майи соли 2018, таҳти №240 тасдиқ гардидааст, 2 ноябри соли 2018 бинои Китобхонаи миллии Тоҷикистон Форуми чоруми миллӣ оид ба волоияти қонун баргузор гардид.

Чун анъана Форуми милл? дар арафаи таљлили рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба наќша гирифта шуда, идомаи Форум?ои якум, дуюм ва сеюми миллии бомуваффа? ан?омшуда ба ?исоб меравад, ки таи сол?ои 2015-2017 ташкил ва гузаронида шуда буданд, мебошад.

Форуми милл? оид ба волоияти ?онун ягона пойго?е мебошад, ки ?амаи ?у?у?шиносони кишварро барои муайян намудани афзалият?о ва та?ияи пешни?од?о барои мусоидат намудан ба волоияти ?онун ва дастрас? пайдо кардан ба адолати суд? дар Љумњурии Тољикистон муттањид месозад.

Ма?сад аз баргузории Форум ин муайян намудани мушкилот ва душвори?ое, ки барои та?кими волоияти ?онун дар То?икистон монеъа э?од мекунанд, ?усту??и муштараки ро??о тавассути табодули та?риба ва му?окимаи озод ва инчунин та?ияи тавсия?ои мушаххаси пешни?од?о бо ма?сади бе?тар намудани волоияти ?онун дар То?икистон ва минбаъд таъмин намудани баробарии ша?рвандон дар назди ?онун, гузаронида мешавад.

Дар Форуми милл? масоили вобаста ба рушди ќонунгузорї, мушкилї ва муаммои соњаи меъёрэљодкунї бо назардошти  муќаррароти Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон, низоми миллї бањри таъмини пешбурди сиёсати ягонаи давлатї дар соњаи мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва амнияти миллї, њуќуќи соњибкорї, масъалањои андозбандї ва мушкилињои соња, таъминоти њуќуќии фаъолияти туризм дар Љумњурии Тољикистон ва таъминоти њуќуќии иљрои уњдадорињои байналмилалї дар соњаи њуќуќи инсон, инчунин татбиќи Њадафњои рушди устувор мавриди тањлилу баррас? ?арор дода шуд.

Дар кори Форум намояндагони Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Парлумон, Суди Конститутсионї, Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Прокуратураи генералї, роњбарон ва намояндагони вазорату идорањо, инчунин љомеаи шањрвандї, ташкилотњои хориљї, экспертони мустаќил ва шарикон оид ба рушд иштирок намуданд.

Созмонди?андагони Форуми миллї, ?укумати Љумњурии То?икистон ва Вазорати адлияи Љумњурии То?икистон бо дастгирии Барномаи рушди СММ дар То?икистон, филиали Ассотсиатсияи “?елветас Свисс Интеркооперейшен» дар Тољикистон ва дастгирии молиявии Агентии Швейтсария оид ба рушд ва ?амкор? мебошанд.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *